Cwestiynau Cyffredin

Y gofynion o ran dyfais

 • Dilynwch y canllawiau sydd yn eich gwahoddiad a chyfarwyddiadau’r asesiad i sicrhau eich bod yn cael y cyfle gorau i ddangos eich cryfderau.
 • Fel arfer byddem yn argymell eich bod yn cwblhau’r asesiad ar eich gliniadur neu ddyfais ddesg er mwyn cael y profiad gorau. Os nad yw hyn yn bosibl, yna gallech gwblhau rhai o’n hasesiadau ar ffôn symudol neu lechen a bydd eich gwahoddiad yn nodi hyn.
 • Pa ddyfais bynnag a ddefnyddiwch chi, gwnewch yn siŵr bod eich cysylltiad â’r we’n gryf ac yn sefydlog cyn i chi ddechrau’r asesiad.
 • Byddwch angen cwblhau ar ddyfais sydd â chamera a microffon sy’n gweithio.
 • Os na allwch gael gafael ar ddyfais o’r fath, cysylltwch â’r sefydliad a ofynnodd i chi gwblhau’r asesiad.
 • I gael y profiad gorau, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn defnyddio’r fersiwn diweddaraf o Google Chrome.
 • Os nad yw hwn ar gael, yna rydym yn argymell y fersiwn diweddaraf o Firefox, Opera, Safari neu Microsoft Edge.
 • Mae rhwystrwyr ffenestri naid ar eich dyfais yn gallu atal ffenestr eich asesiad rhag agor; felly dylech eu diffodd bob tro.
 • Mae rhwystrwyr ffenestri naid wedi eu gosod o flaen llaw ar borwyr fel Google Chrome. I ganfod sut i ddiffodd eich rhwystrwr ffenestri naid, dilynwch y cyfarwyddiadau ar dudalen gymorth y porwr gwe rydych yn ei ddefnyddio.
 • Efallai bod hyn yn wir hefyd am rai o’r bariau offer a phecynnau meddalwedd gwrthfeirysau. Darllenwch y llawlyfr ar gyfer eich meddalwedd gwrthfeirysau i ganfod sut y gallwch ddiffodd eich rhwystrwyr ffenestri naid dros dro.
 • Gwnewch yn siŵr bod cwcis wedi eu galluogi yn eich porwr, am fod ein hasesiadau’n defnyddio cwcis i ddiogelu eich data asesu.
 • I wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau ar dudalen gymorth y porwr gwe rydych yn ei ddefnyddio.
 • Weithiau, efallai y byddwn yn gofyn i chi wneud hyn i sicrhau bod yr asesiad yn llwytho’n gywir.
 • I wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau ar dudalen gymorth y porwr gwe rydych yn ei ddefnyddio.

Cymorth gyda phroblemau technegol

Problemau gyda’r cysylltiad â’r we

 • Gallwch ail lwytho’r dudalen a chwblhau gweddill yr asesiad unwaith y bydd gennych gysylltiad â’r we unwaith eto.
 • Yn dibynnu ar yr asesiad, byddwch naill ai’n cael eich cymryd yn ôl at y cwestiwn yr oeddech arno pan gollwyd y cysylltiad â’r we, neu cewch eich cymryd i’r dudalen hafan a gallwch chi eich hun lywio yn ôl at y cwestiwn.
 • Bydd unrhyw atebion fideo rydych wedi eu cyflwyno’n barod, ac unrhyw ymatebion rydych wedi gwasgu ‘Cadw’ arnyn nhw, wedi eu cadw.
 • Os ydych wedi cael toriad sylweddol sy’n effeithio ar eich gallu i gwblhau’r asesiad yn yr amser sydd ar gael, dylech roi gwybod i’r sefydliad a ofynnodd i chi gwblhau’r asesiad. Lle’r sefydliad yw penderfynu a yw am ail osod eich asesiad.
 • Mae hyn wedi’i achosi gan broblemau cyson gyda’ch cysylltiad â’r we sy’n eich atal rhag recordio ymateb fideo yn llwyddiannus.
 • I symud yn eich blaen, cysylltwch â ni i gael rhagor o gymorth gan ddefnyddio’r manylion cysylltu yn eich asesiad, yn cynnwys y wybodaeth a ganlyn:
  • Testun y cwestiwn yr ydych yn cael y neges hon ar ei gyfer.
  • Sgrinlun llawn o’r dudalen we.
  • Enw’r sefydliad rydych yn gwneud yr asesiad ar ei gyfer.
 • Rydym hefyd yn argymell eich bod yn archwilio sut y gallwch wella eich cysylltiad â’r we ar gyfer eich ymgais nesaf i gwblhau’r asesiad.
 • Os ydych chi’n derbyn y neges hon ar gwestiwn testun rhydd (lle mae’n rhaid i chi deipio eich ymateb i mewn), peidiwch ag adnewyddu’r dudalen we a chysylltwch â ni i gael rhagor o gymorth gan ddefnyddio’r manylion cysylltu yn eich asesiad, yn cynnwys y wybodaeth a ganlyn:
  • Enw’r sefydliad rydych yn gwneud yr asesiad ar ei gyfer.
  • Sgrinlun llawn o’r dudalen we.
  • Y ddolen rydych yn cymryd yr asesiad arni (yn cychwyn gyda’r testun ‘apitake’).
 • Os ydych chi’n gweld y gwall hwn wrth geisio cwblhau unrhyw fath arall o gwestiwn, adnewyddwch y dudalen a cheisio eto.

Problemau gyda gosodiad y camera a’r microffon

 • I roi caniatâd i’r camera agor yn y porwr, defnyddiwch ganllawiau’r porwr isod:
 • Yn Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/2693767?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB&oco=0

 • Yn Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-manage-your-camera-and-microphone-permissions

 • Yn Opera:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#camera

 • Yn Microsoft Edge (ar waelod y dudalen):

https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Yn Safari:

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/ibrwe2159f50/mac

Ewch allan o’r asesiad i wneud hyn, a dewch yn ôl ato unwaith y bydd y problemau wedi eu datrys.

 • Defnyddiwch yr opsiynau camera/microffon ar waelod y porthiant fideo i ddewis y ddyfais orau ac yna cliciwch ‘Cadw’r gosodiadau’ i symud ymlaen.
 • I helpu’r camera i adnabod eich wyneb:
  • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich porthiant fideo.
  • Ceisiwch symud i rywle arall lle mae’r golau’n well; mae gormod o olau tu ôl i chi neu uwch eich pen yn gallu effeithio ar allu’r camera i adnabod eich wyneb.
  • Cadwch eich wyneb yn y golwg yn eglur ac edrychwch yn syth i mewn i’r camera.
 • I symud ymlaen, mae angen i chi gau ‘Gosodiadau’r Camera a Microffon’ drwy glicio ar ‘Cadw’r Gosodiadau’. Yna, bydd y botwm ‘Recordio’ yn dod yn weithredol, a gallwch symud ymlaen.
  • I symud ymlaen, mae’n rhaid i chi sicrhau nad yw eich dyfeisiau camera a microffon yn cael eu defnyddio gan raglen arall (e.e. Zoom, Skype).
  • Rydym hefyd yn argymell eich bod yn defnyddio Google Chrome yn y modd Incognito, bydd hyn yn caniatáu i chi roi’r caniatâd cywir er mwyn gwneud yr asesiad heb ragor o broblemau. I weld cyfarwyddiadau ar ddefnyddio modd Incognito, ewch i https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=0

Cyngor am yr asesiad

Hygyrchedd ac addasiadau

 • I gynyddu/gostwng maint y ffont, gwasgwch a daliwch y botymau “Ctrl” a “+”/”-“ ar eich bysellfwrdd nes bydd y testun o’r maint sydd orau gennych.
 • Os oes gennych chi gyflwr sy’n golygu bod angen i fformat yr asesiad gael ei addasu i chi, cysylltwch â’r sefydliad sydd wedi gofyn i chi gwblhau’r asesiad. Bydden nhw’n hapus i archwilio hyn gyda chi.

Cyngor cyffredinol

I gael cyngor am baratoi ar gyfer asesiad Cappfinity ac i gyrchu ein hasesiadau ymarfer, ewch i’n tudalen ni yma.

 • Cewch eich hysbysu am unrhyw gyfyngiadau amser yn eich gwahoddiadau i gwblhau eich asesiad, a bydd yr wybodaeth hon yng nghyfarwyddiadau’r asesiad hefyd.
 • Os yw’n berthnasol, cewch eich hysbysu am unrhyw gyfyngiadau amser ar gyfer paratoi ac ymateb wrth i chi gychwyn ateb pob cwestiwn.
 • Fel arfer, rydym yn argymell eich bod yn cwblhau’r asesiad cyfan mewn un eisteddiad er mwyn cael y ffocws gorau.
 • Ond, bydd y rhan fwyaf o’r asesiadau sydd heb eu hamseru’n gadael i chi ddychwelyd at yr asesiad nes ymlaen os bydd rhywbeth yn torri ar eich traws neu os ydych angen rhagor o amser.
 • Os cewch wahoddiad i gwblhau asesiadau niferus, efallai y byddai’n fanteisiol i chi gymryd egwyl rhyngddynt. Bydd hyn yn eich cefnogi i wneud eich gorau glas heb flino gormod.
 • Gallwch ddychwelyd at eich asesiad drwy glicio ar y ddolen yn eich gwahoddiad.
 • Bydd unrhyw atebion fideo rydych wedi eu cyflwyno’n barod, ac unrhyw ymatebion rydych wedi gwasgu ‘Cadw’ arnyn nhw, wedi eu cadw.
 • Ni fyddwch yn gallu dychwelyd at yr asesiad os ydych wedi ei gwblhau a’i gyflwyno’n barod.
 • Mae sgrin olaf yr asesiad yn cadarnhau bod eich asesiad yn gyflawn a bod eich ymatebion wedi eu cyflwyno.
 • Bydd y sefydliad a ofynnodd i chi gymryd yr asesiad yn rhannu’r canlyniad ar ôl adolygu eich cais.
 • Os ydych wedi bod yn aros yn hirach na’r amser sydd wedi’i awgrymu yn eich negeseuon e-bost, cysylltwch â’r sefydliad a’ch gwahoddodd chi i gwblhau’r asesiad.
 • Byddwch, os yw eich asesiad yn cynnwys fideo.
 • Os nad yw eich cwestiwn yn un sydd wedi’i amseru, gallwch wylio’r fideo am y cwestiwn hwn gynifer o weithiau ag y dewiswch.
 • Efallai y bydd rhai cwestiynau sy’n gofyn am ymateb fideo yn rhai sydd wedi eu hamseru ac, os felly, byddwch yn gallu ail wylio’r fideo o fewn y cyfyngiad amser perthnasol.
 • Os nad yw’n dweud fel arall yn y cyfathrebiad y mae’r sefydliad yn ei anfon allan, gofynnwn i chi ymateb i’r cwestiynau yn iaith yr asesiad.

Darparu ymatebion fideo

 • Byddwch yn cael cyfle i ymarfer ymateb fideo.
 • Yn gyntaf, bydd gofyn i chi wirio bod eich camera a’ch microffon yn gweithio fel y dylent drwy recordio fideo byr. Yna byddwch yn gallu ei chwarae yn ei ôl a gwirio ansawdd eich fideo a’ch sain. Gallwch recordio’r fideo hwn sawl gwaith nes byddwch yn gallu eich gweld a’ch clywed eich hun yn dda.
 • Mewn rhai achosion, bydd gofyn i chi hefyd ymateb i gwestiwn wedi’i amseru nad yw’n cael ei asesu. Bydd hwn yn dilyn fformat tebycach i’r cwestiynau fydd yn cael eu gofyn i chi’n hwyrach yn yr asesiad. Diben yr ail gwestiwn hwn yw eich paratoi chi’n well ar gyfer yr asesiad.
 • Nid oes modd ail recordio ymatebon fideo ar gyfer cwestiynau sy’n cael eu hasesu, ond mae gennych amser i baratoi eich ateb cyn y cwestiwn. Byddwch yn derbyn manylion yr union amser wrth i chi roi cynnig ar y cwestiwn.
 • Nac ydy. Nid oes modd cuddio’r porthiant camera oherwydd mae’n bwysig eich bod yn derbyn adborth am eich safle o flaen y camera.
 • Ond, rydym yn lleihau’r porthiant camera er mwyn sicrhau gymaint ag y gallwn nad yw’n tynnu eich sylw.

Cwestiynau data

 • Byddwch yn derbyn Polisi Preifatrwydd, Cytundeb y Defnyddiwr a Hysbysiad am Gwcis cyn i chi gychwyn eich asesiad. Gallwch hefyd agor y polisïau hyn ac eraill  o waelod tudalen ein cwmni.
 • Wrth i chi gofrestru rydym yn rhoi’r manylion i chi ynglŷn â phwy y gallem ni rannu eich data personol â nhw, a pham. Yn fyr:
  • Gyda’n cwmnïau grŵp, darparwyr gwasanaethau trydydd parti a phartneriaid sy’n darparu gwasanaethau prosesu data i ni. I gael rhagor o fanylion, gwelwch ein Hysbysiad i Is-broseswyr.
  • Y sefydliad sydd wedi gofyn i chi wneud yr asesiad (os yw’n berthnasol).
  • Gydag unrhyw gorff gorfodi’r gyfraith, corff rheoleiddiol, asiantaeth lywodraethol, llys neu drydydd parti cymwys arall lle credwn bod angen gwneud datgeliad (i) fel mater o gyfraith neu reoliad cymwys, (ii) i arfer, sefydlu neu amddiffyn ein hawliau cyfreithiol, neu (iii) i amddiffyn eich buddiannau hanfodol chi neu rai unrhyw berson arall.
  • Gyda phrynwr posibl (a’i asiantau a chynghorwyr) mewn cysylltiad ag unrhyw weithred o brynu, gydsoddi neu gaffael arfaethedig, ar yr amod ein bod yn hysbysu’r prynwr bod yn rhaid iddo ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol chi at y dibenion sydd wedi eu datgelu yn y Polisi Preifatrwydd yn unig.
  • Gydag unrhyw berson arall y mae gennym eich cydsyniad chi i’w datgelu iddo/iddi.
  • Mae gennych yr hawl i gyrchu, cywiro, diweddaru neu ofyn am ddileu eich gwybodaeth bersonol.
  • Os ydych yn byw yn y Deyrnas Unedig neu yn yr Undeb Ewropeaidd, gallwch wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol, gofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol neu ofyn i’ch gwybodaeth bersonol fod yn gludadwy.
  • Os ydyn ni wedi casglu a phrosesu eich gwybodaeth bersonol gyda’ch cydsyniad chi, yna gallwch dynnu eich cydsyniad yn ôl unrhyw bryd. Os byddwch yn tynnu eich cydsyniad yn ôl, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a wnaethom cyn i chi ei dynnu’n ôl, ac ni fydd chwaith yn effeithio ar unrhyw brosesu gwybodaeth a wnawn gyda’ch gwybodaeth bersonol chi sy’n ddibynnol ar seiliau prosesu cyfreithlon yn hytrach na chydsyniad.
  • Mae gennych yr hawl i gwyno i awdurdod diogelu data am ein casgliad a’n defnydd o’ch gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch awdurdod diogelu data lleol.
  • I gyflwyno eich cais, anfonwch e-bost at ein Swyddog Diogelu Data yn dpo@cappfinity.com a, lle bo modd, cynhwyswch y manylion a ganlyn:
   • Eich enw llawn.
   • Y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd.
   • Yr hawl diogelu data yr hoffech ei arfer.
   • Y math o asesiad a gymerwyd gennych (os yw’n berthnasol).
   • Enw’r sefydliad y gwnaethoch yr asesiad iddo (os yw’n berthnasol).
  • Rydym yn ymateb i’r holl geisiadau a dderbyniwn gan unigolion sydd eisiau arfer eu hawliau diogelu data yn unol â’r cyfreithiau diogelu data perthnasol.
  • Nodwch os gwelwch yn dda: Os oeddech chi wedi rhoi eich data personol i ni yn rhan o broses ar gyfer sefydliad penodol (er enghraifft, ond heb ei gyfyngu i, gyflogwr sy’n hurio), mae’n rhaid i ni gael caniatâd clir y sefydliad hwnnw, fel eich Rheolwr Data, cyn i ni allu cyflawni eich cais.